మంగళవారం, జూన్ 12, 2007

ఆధునికత!

ఉ.ఏమిటొ ఈ ప్రపంచమున ఎక్కడ చూసిన పిచ్చిగోలలే -
గ్రామములన్ని పోయినవి - ఆమని చచ్చి యుగంబులయ్యె - ఔ
రా! మనిషన్నవాడు యిక రాడని లేడని పన్కిరాడనీ
యీ మరబొమ్మలే భువిని యేలగ జూసెనె - లెమ్మురా నరా!

ఆ.వె.ఒక్కసారి చూడు పోయిన విభవము
ప్రకృతికాస్త యిపుడు వికృతి అయ్యె
పుడమి మనది దాన్ని పునరుద్ధరించరా
చక్కదిద్దు గాని చంపబోకు.

కం.ఈ ధరణి జీవమాతృక
ఆధునికత ముసుగు లోన అమ్మను చాలా
బాధపెడుతు సాధించెడి
ఏ ధనమైనా విషంబె తెలుసుకొనుమురా.
పూర్తిజేసి సరిదిద్దవలసియున్నది.

1 కామెంట్‌:

Sriram చెప్పారు...

andamgaa vaccaayi padyaalu...eesaaru yE padaalaki ardhaalu ivvavalasinapani koodaa ledu :)

telugu nudikaaram baaga imidindi veetlalO...