ఆదివారం, జులై 02, 2006

నవవిధ భక్తి మార్గములు

మ.తను హృద్భాషల సఖ్యమున్ శ్రవణమున్ దాసత్వమున్ వందనా
ర్చనముల్ సేవయు నాత్మలో నెఱుకయున్ సంకీర్తనల్ చింతనం
బను నీ తొమ్మిది భక్తి మార్గముల సర్వాత్మున్ హరి న్నమ్మి స
జ్జనుడై యుండుట భద్రమంచు దలతున్ సత్యంబు దైత్యోత్తమా.
[సహజకవి బమ్మెర పోతనామాత్యుని శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతమందలి ప్రహ్లాదచరిత్రమునుండి]