గురువారం, డిసెంబర్ 28, 2006

శ్రీరామకర్ణామృత ఆంధ్రీకరణము - అరుణాన్వయతారాపతి

కం. అరుణాన్వయతారాపతి
భరతాగ్రజుడగు రఘుపతి భవనాశకుడౌ
ధరణిజపతి శ్రితజనపతి
శిరసా నే మ్రొక్కు వేల్పు శ్రీరాఘవుడే.

श्लो॥ रघुनन्दन एव दैवतं नो रघुवंशोद्भव एव दैवतं नः।
भरताग्रज एव दैवतं नो भगवान् राघव एव दैवतं नः॥

శ్రీరామకర్ణామృత ఆంధ్రీకరణము - సీతమ్మకు కుడి ప్రక్కన

కం. సీతమ్మకు కుడి ప్రక్కన
భ్రాత సుమిత్ర కొమరునకు ప్రక్కన నడుమన్
చేతను విల్లంబులు కల
ఓ తరణికులజ రఘువర వందనములివే.

श्लो॥ सीतायाः दक्षिणे पार्श्वे लक्ष्मणस्य च पार्श्वतः।
तन्मध्ये राघवं वन्दे धनुर्बाणधरं हरिम्॥

శ్రీరామకర్ణామృత ఆంధ్రీకరణము - శ్రీరమ నాకు జనని

కం. శ్రీరమ నాకు జనని మరి
శ్రీరాముడు నాదు తండ్రి శ్రేయో ప్రదమౌ
శ్రీరామభక్తిపరులౌ
మారుత్యాది కపివరులు మా కిల బంధుల్.
श्लो॥ जनको रामचन्द्रो मे जननी जनकात्मजा।
हनुमत्प्रमुखास्सर्वे हरयो मम बान्धवाः॥

శ్రీరామకర్ణామృత ఆంధ్రీకరణము - జానకి నాదు జనని

కం. జానకి నాదు జనని యా
జానకిరాముడు మదీయ జనకుండవ్వన్
నా నెచ్చెలి లక్ష్మణుడుం
డన్ నా కెందుకు విచార డక్కుల్ చింతల్.

श्लो॥ जननी जानकी साक्षाज्जनको राघुनन्दनः।
लक्ष्मणो मित्र मस्माकं को विचारः कुतो भयम्॥

శ్రీరామకర్ణామృత ఆంధ్రీకరణము - రాముడె తల్లియుఁ దండ్రియు

కం. రాముడె తల్లియుఁ దండ్రియు
నా మిత్రుడు సోదరుండు నా కన్నియు శ్రీ
రాముడె యని నేఁ నమ్మితి
నా మది నెఱుఁగ నితర సుర నొక్కని నైనన్.

श्लो॥ माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः भ्राता रामो मत्सखा राघवेशः।
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं दैवं नैव जाने न जाने॥

సోమవారం, డిసెంబర్ 25, 2006

శ్రీరామకర్ణామృత ఆంధ్రీకరణము - అనుపమగుణశ్రీపతియగు

కం. అనుపమగుణశ్రీపతియగు
ఇనవంశసుధాకరునకు దైత్యహరునకున్
వనజాక్షుండగు దశరథ
తనయుడు ఆజానుబాహునకు వందనముల్.

श्लो॥ श्रीराघवं दशरथात्मज मप्रमेयम्
सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम्।
आजानुबाहु मरविन्ददलायताक्षम्
रामं निशाचर विनाशकरं नमामि॥

శ్రీరామకర్ణామృత ఆంధ్రీకరణము - రామా నీదు కథాసుధ

కం. రామా నీదు కథాసుధ
నీ మధు నామ పరిచయము నీ గుణ నుతులున్
నీ మంగళ పద సేవయు
సామీ నాకొసగు (సామీప్యంబొసగు) జన్మజన్మంబులకున్.

श्लो॥ रामचन्द्र चरिताकथामृतम् लक्ष्मणाग्रज गुणानुकीर्तनम्।
राघवेश तव पादसेवनम् संभवन्तु मम जन्मजन्मनि॥

ఆదివారం, డిసెంబర్ 24, 2006

శ్రీరామకర్ణామృత ఆంధ్రీకరణము - వామాంకమ్మున సీత దేవియు

శా. వామాంకమ్మున సీత దేవియు ప్రభావంతంబు కోదండమున్
అమ్మున్ దక్షిణ హస్తమందు దరమున్ చక్రంబు పై జేతులన్
పద్మాక్షుల్ భుజకీర్తులొప్పగను శ్రీభద్రాద్రి నాకమ్ములో
సౌమిత్రీయుత రామునిన్ కొలిచెదన్ శ్రేయస్కరంబౌ గతిన్.

श्लो॥वामाङ्कस्थित जानकी परिलसत् कोदण्डदण्डं करे।
चक्रं चोर्ध्वकरेण बाहुयुगले शङ्खं शरं दक्षिणे।
बिभ्राणं जलजातपत्रनयनं भद्राद्रिमूर्ध्नि स्थितम्।
केयूरादिविभूषितं रघुपतिं सौमित्रि युक्तं भजे॥