గురువారం, ఫిబ్రవరి 24, 2011

వీడ్కోలిక ముళ్లపూడి వేంకటరమణా

వేడ్కఁ దెలుఁగుహాస్యము నీ
మాడ్కి రచించెడిదెవరయ మా బాపు సఖా
వీడ్కోలోయ్ బుకురుకుగుకు
వీడ్కోలిక ముళ్లపూడి వేంకటరమణా

శుక్రవారం, ఫిబ్రవరి 04, 2011

దేశభక్తి

బెంగళూరు ఆకాశంలో రోజూ వైమానికదళంవారు చేసే సాధనా పరీక్షలూ చూసిన నా గుండె కఱగిపోయి ఈ మాటలరూపంలో ప్రవహించి ప్రపంచమనే సాగరంలో కలిసిపోయి మూగవోయింది.

అనుదినము సాధనార్థమై యాకసమున
వాయుసేన విన్యాసముల్ చేయుటఁ గని
యేమి చిత్రమో గాని నా యెడఁద పొంగుఁ
బొంగు నుప్పొంగు నుప్పొంగుఁ బొంగుఁ బొంగు ౧

వేగమునకు నిర్భీతికిఁ ద్యాగమునకు
నాకృతి యన విమానమునందు దేశ
రక్షణార్థమై ప్రీతితోఁ బ్రాణమిచ్చు
వీరుఁ డొకఁడు దోలుచు నభోవీథి నెగయు ౨

సైనికుఁడు కుటుంబసర్వస్వము వదలి
దేశసేవ సేయ దీక్షఁ బూనఁ
జేతులెత్తి మ్రొక్కఁ జిత్తము గోరును
దేశభక్తి యండ్రు దీనినేమొ ౩

దేశమునకయి యన్నియుఁ దెలిసి తెలిసి
దేహమును ధారవోయుట దేశభక్తి
దేశభక్తునిఁ గొలచుట దేశభక్తి
దివ్యమధురానుభూతి యీ దేశభక్తి ౪

గురువారం, ఫిబ్రవరి 03, 2011

భీంసేన్ జోషీ

సంసార మసారంబని
హంసలు మానససరసికి నరిగెడి రీతిన్
మాంసమయదేహము విడిచి
భీంసేనుఁడు నాకమునకు విజయము జేసెన్ ౧

విడచెను తనువును
నంతియ?
విడచెను తన ఘనయశస్సు
విడచెను బాణీన్
విడచెను గళమును
మన కై విడచెను...

మనకై విడచెను
చాలవె మనకివి భీంసేనకృతుల్ ౨