శుక్రవారం, జులై 29, 2011

సోమాలియా

భగవన్! నీవు కృపాబ్ధి యండ్రు మఱి యీ బాలల్ ఘనాఘాత్ములా?
పగవారా? పసివారలయ్య భువిలో బాధానుభూతుల్ మదిన్
మిగులన్ జేతువ వారికిన్? కటకటా! మీ వైభవవ్యాప్తి నా
శుగజాప్తా దయఁజేసి మార్చఁగదవే సోమాలియాలో స్థితిన్