బుధవారం, మార్చి 05, 2008

శివరాత్రి పద్యం

కం. వరమొసగు కరుణను కుసుమ శరదహన గిరితనయపతి శశధరమౌళీ,
ధరణిజపతినుతవిభవ త్రి పురభవభయహర లయకర భుజగధర శివా.