మంగళవారం, సెప్టెంబర్ 11, 2007

కవిసామ్రాట్ విశ్వనాథసత్యనారాయణగార్కి జయంతినివాళులు

ఊ.దుష్కరమైన ప్రాసలతొ దోచెను పండితమానసంబులన్
శుష్కిలుచున్న ఛందముకు శోభను దెచ్చెను ఆంధ్రసాహితీ
పుష్కరమందు నిల్చెగద పున్నమిచంద్రునిబోలురీతిలో
పుష్కల విశ్వనాథునికి పూలనివాళులు నాదు కైతలే.

మంగళవారం, సెప్టెంబర్ 04, 2007

శ్రీకృష్ణగోకులాష్టమీ పద్యం

కం.నిష్ణాత వేణుగానము
ఉష్ణీవమునందు నెమలిపురిని ధరించే
విష్ణుస్వరూపుడు మన శ్రీ
కృష్ణుని కొలిచెదము నేడు కృష్ణాష్టమికిన్.