గురువారం, ఆగస్టు 09, 2007

మా అమ్మానాన్నల రజతవైవాహికవర్ష సందర్భంలో...

కం.మా వేల్పులు మీరే గద
రావేవీ మీకు సాటి అమ్మా నాన్నా
వైవాహిక బం'ధనము'న
జీవింతురుగాక మీరు చిరకాలమిలన్.