బుధవారం, అక్టోబర్ 31, 2007

శ్రీసర్వజిత్ శరన్నవరాత్రులు - లలితాంబిక

శా.నాడో గతజన్మలందొ కలనో నీ నామముం వింటినే
మో నా పూర్వుల లబ్ధపుణ్యఫలమో నోరారకీర్తించగా
నీ నా మానుషజన్మమెత్తితినొ అన్నీ నీదుసంకల్పమో
కానన్ కారణమేదియైన "లలితా" కాపాడు శ్రీమాతృకా.

కవిఘనత - వేమన

కం.రవిగననిది కవియెఱుఁగును
కవి యెఱుఁగనిచోటు రవియుఁ గానఁడు భువిలో
రవికన్న మిగుల నెక్కుఁడు
కవియై విలసిల్లు నీవు గానవె వేమా.

బుధవారం, అక్టోబర్ 24, 2007

శ్రీసర్వజిత్ శరన్నవరాత్రులు - కాళి

ఉ.క్షణమాత్రమైనపడనివ్వదు సాధనజేయుబిడ్డపై
మోక్షపుమార్గమెంచి పరమోన్నతలక్ష్యమువైపుసాగుచూ
దీక్షనుబూని కాళికను దీవెనలిమ్మని వేడుకున్నచో
రాక్షసమాయ మాయమగు రక్షణనిచ్చును "కాళి" తల్లియై.

శ్రీసర్వజిత్ శరన్నవరాత్రులు - సరస్వతి

చం. షిగణపణ్డితామరనిషేవిత బుద్ధిప్రదాత్రివీవు క
ల్మషరహితేన్దుబింబసమవక్త్రవు ముక్తికినడ్డుగోడలౌ
విషయవిషంబులన్ విరచు భేషజమీవని నమ్మినాడనో
ఝషనయనా నమస్సులివె జాడ్యముసేయక బ్రోవు "భారతీ".

శుక్రవారం, అక్టోబర్ 12, 2007

శ్రీసర్వజిత్ శరన్నవరాత్రులు - బాలాత్రిపురసుందరి

ఉ. ద్రికుమారి పార్వతివి, అంబుధి(జ)జాతవు, మాయ మత్తులో
నిద్రిత జ్ఞానమున్ వెలికితీసెడి శారదవీవె, నాసికన్
విద్రుమరత్నశోభితవు, విశ్వమునంతట మాతృమూర్తివై
భద్రము సేతువంచు నిను "బాల"గ గొల్చెదనమ్మ భక్తితో.౧.

గురువారం, అక్టోబర్ 04, 2007

ఆఫీసు బ్రతుకు ౧

శా. అయ్యో! యేంటిది? నాది కూడ బ్రతుకే? ఆఫీసులో యెద్దులా
కుయ్యోమంటు పని ప్రవాహము నెలాగోలాగ దాటేసినా
దెయ్యాల్లాగ నికృష్ట (వికార) జీవితముతో తెల్లారినా నిద్రతో
పొయ్యేకాలమువైపు హాయిగ యిలా పోతున్న తీరేమిటో!!!