శనివారం, అక్టోబర్ 21, 2006

ఎందరో మహానుభావులు

పల్లవి
ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనములు

అనుపల్లవి
చందురు వర్ణుని యంద చందమును హృదయార-
విందమునఁ జూచి బ్రహ్మానందమను భవించు వా రెందరో

చరణములు
సామ గాన లోల మనసిజ లావణ్య ధన్య మూర్ధన్యు లెందరో
మానస వన చర వర సంచారము సలిపి మూర్తి బాగుగఁ బొడగనే వారెందరో
సరగున పాదములకు స్వాంతమను సరోజమును సమర్పణము జేయు వా రెందరో
పతిత పావనుఁడనే పరాత్పరుని గురించి పరమార్థమగు నిజ మార్గముతోను బాడుచును సల్లాపముతో స్వర లయాది రాగములఁ దెలియు వా రెందరో
హరి గుణ మణిమయ సరములు గళమున శోభిల్లు భక్త కోటులిలలో తెలివితోఁ జెలిమితోఁ గరుణ గల్గి జగమెల్లను సుధా దృష్టిచే బ్రోచు వా రెందరో
హొయలు మీర నడలు గల్గు సరసుని సదా కనులఁ జూచుచును పులక శరీరులై యానంద పయోధి నిమగ్నులై ముదంబునను యశము గలవా రెందరో
పరమ భాగవత మౌని వర శశి విభాకర సనక సనందన దిగీశ సుర కింపురుష కనకకశిపుసుత నారద తుంబురు
పవనసూను బాలచంద్రధర శుక సరోజభవ భూసురవరులు పరమపావనులు ఘనులు శాశ్వతులు కమల భవ సుఖము సదానుభవులూ గాక ఎందరో
నీ మేని నామ వైభవంబులను నీ పరాక్రమ ధైర్యముల శాంత మానసము నీవులను వచన సత్యమును రఘువర నీయెడ సద్భక్తియు జనించకను దుర్మతములను కల్ల జేసినట్టి నీమది నెఱింగి సంతసంబునను గుణ భజనానంద కీర్తనము జేయు వా రెందరో
భాగవత రామాయణ గీతాది శృతి శాస్త్ర పురాణపు మర్మములన్ శివాది షణ్మతముల గూఢములన్ ముప్పది ముక్కోటి సురాంతరంగముల భావంబుల నెఱిఁగి భావ రాగ లయాది సౌఖ్యముచే చిరాయువుల్ గలిగి నిరవధి సుఖాత్ములై త్యాగరాప్తులైన వా రెందరో

ప్రేమ ముప్పిరి గొను వేళ నామము దలచేవారు రామభక్తుఁడైన త్యాగరాజనుతుని నిజ దాసులైన వా రెందరో