శుక్రవారం, జనవరి 26, 2007

మారమణాంతరంగ

ఉ.మారమణాంతరంగ నభమార్గమునందు చరించు హంస - తా
రారమణారుణానలకరమ్ములు చూపులుగా ధరించు గం
గారమణా - కృపాజలధి - కామితమోక్షప్రదాయకా - భవా
నీ రమణా - మనోకమలినీమధుకారక - నీకు మ్రొక్కెదన్.

గురువారం, జనవరి 25, 2007

శ్రీరఘువంశచంద్రుడగు

ఉ.శ్రీరఘువంశచంద్రుడగు శ్రీసతినాయకుఁ రామచంద్రునిన్
మారశరీరనాశకకుమారుడు బొజ్జగణాధిదేవునిన్
వారణచర్మధారి భవపాశవిమోచనకారి యీశునిన్
నీరజజాతధర్మసతినిన్ మది మ్రొక్కెద మోక్షసిద్ధికై.

శుక్రవారం, జనవరి 05, 2007

శ్రీరామకర్ణామృత ఆంధ్రీకరణము - మరి మరి అడిగెద

కం. మరి మరి అడిగెద నాకిల
వరములు యితరములు వలదు వారిజనయనా
నిరతముగ మదిని నీ శ్రీ
చరణకమలభక్తి నాకు చాలును రామా.

श्लो॥ वरं न याचे रघुनाथ युष्मत्पादाब्जभक्तिस्सततं ममास्तु।
इदं प्रियं नाथ वरं प्रयच्छ पुनःपुनस्त्वामिदमेव याचे॥