శుక్రవారం, జులై 29, 2011

సోమాలియా

భగవన్! నీవు కృపాబ్ధి యండ్రు మఱి యీ బాలల్ ఘనాఘాత్ములా?
పగవారా? పసివారలయ్య భువిలో బాధానుభూతుల్ మదిన్
మిగులన్ జేతువ వారికిన్? కటకటా! మీ వైభవవ్యాప్తి నా
శుగజాప్తా దయఁజేసి మార్చఁగదవే సోమాలియాలో స్థితిన్

గురువారం, ఫిబ్రవరి 24, 2011

వీడ్కోలిక ముళ్లపూడి వేంకటరమణా

వేడ్కఁ దెలుఁగుహాస్యము నీ
మాడ్కి రచించెడిదెవరయ మా బాపు సఖా
వీడ్కోలోయ్ బుకురుకుగుకు
వీడ్కోలిక ముళ్లపూడి వేంకటరమణా

శుక్రవారం, ఫిబ్రవరి 04, 2011

దేశభక్తి

బెంగళూరు ఆకాశంలో రోజూ వైమానికదళంవారు చేసే సాధనా పరీక్షలూ చూసిన నా గుండె కఱగిపోయి ఈ మాటలరూపంలో ప్రవహించి ప్రపంచమనే సాగరంలో కలిసిపోయి మూగవోయింది.

అనుదినము సాధనార్థమై యాకసమున
వాయుసేన విన్యాసముల్ చేయుటఁ గని
యేమి చిత్రమో గాని నా యెడఁద పొంగుఁ
బొంగు నుప్పొంగు నుప్పొంగుఁ బొంగుఁ బొంగు ౧

వేగమునకు నిర్భీతికిఁ ద్యాగమునకు
నాకృతి యన విమానమునందు దేశ
రక్షణార్థమై ప్రీతితోఁ బ్రాణమిచ్చు
వీరుఁ డొకఁడు దోలుచు నభోవీథి నెగయు ౨

సైనికుఁడు కుటుంబసర్వస్వము వదలి
దేశసేవ సేయ దీక్షఁ బూనఁ
జేతులెత్తి మ్రొక్కఁ జిత్తము గోరును
దేశభక్తి యండ్రు దీనినేమొ ౩

దేశమునకయి యన్నియుఁ దెలిసి తెలిసి
దేహమును ధారవోయుట దేశభక్తి
దేశభక్తునిఁ గొలచుట దేశభక్తి
దివ్యమధురానుభూతి యీ దేశభక్తి ౪

గురువారం, ఫిబ్రవరి 03, 2011

భీంసేన్ జోషీ

సంసార మసారంబని
హంసలు మానససరసికి నరిగెడి రీతిన్
మాంసమయదేహము విడిచి
భీంసేనుఁడు నాకమునకు విజయము జేసెన్ ౧

విడచెను తనువును
నంతియ?
విడచెను తన ఘనయశస్సు
విడచెను బాణీన్
విడచెను గళమును
మన కై విడచెను...

మనకై విడచెను
చాలవె మనకివి భీంసేనకృతుల్ ౨

మంగళవారం, జనవరి 25, 2011

భగవంతుఁడా

ఖగపతిపతివో యజుఁడవొ నగజాజానివొ యెవఁడవొ నాకుత్తరమీ
యఁగ రా నీవెవఁడైనన్ భగవాన్ నేనసలు నేర్వవలెనా వద్దా ౧

ఏమనుకొందువీవసలుకేమిటి నీ పనులిట్టులుండు నా
కేమియు దక్కనీయక ననెందులకింతగ బాధవెట్టెదో
నా మనమందు ఖేదమును నవ్వులయాటగఁ జూడనేర్చినా
వో మఱి మాటలాడవు హు పోయినదేమిటి నీకు దేవుఁడా ౨

ఖేదంబెందుకు మోదమెందుకన నీకేమయ్య దైవంబ నీ
వాదిన్ పుట్టినవాడవౌట నిటులే హాస్యంబుగానుండు నా
వాదంబంతయు బాధయంతయు వృథావాక్కేళి గాదయ్య రా
నా దారిన్ నడు నీకె బాగ తెలియున్ నాల్పంబులీ నా వెతల్ ౩

శ్రుతులను నేర్వఁగోరితి గురున్ తొలివేదము నేర్పువానిఁ జూ
పితివ షడంగముల్ చదువఁ బ్రీతినిఁ బాణినిఁ గొంతయైన నే
ర్చితినను తృప్తినిచ్చితివ చేతికినందుచు జాఱిపోవుచున్
మతి చెదరంగఁజేతువు సుమా నువు టక్కరివయ్య దైవమా ౪

పాటలందుఁ నాట్యభంగిమఁ గృతులలోఁ
దెలియఁదగినదానిఁ దెలుపువారిఁ
గనుగొని నువు వేగఁ గొనిపోయెదవదేమి
మాకు నిన్నుఁ జూపు మార్గమేది ౫

దేవ నీ లీలఁ దెలియఁగఁ దెలివి లేదు
తెలివియున్నచో నేనును దేవుఁడౌదుఁ
గనుకఁ దొఱకినవన్నియుఁ గైగొని యిక
వినెదఁ జదివెద గురువుల విద్యలెల్ల ౬

నటుపై భారము నీదె దైవతమ నా యత్నంబులో లోపముల్
తృటిలోఁ ద్రుంచి ఫలంబునిచ్చి యటుపై దివ్యంబులౌ విద్యలన్
పటువిద్యార్థుల కెందఱెందఱికొ నేర్పన్ శక్తియున్ నీవయై
ఘటజాతాన్వయజాతుఁ నన్ను భువిలోఁ గాపాడుమా దైవమా ౭