శనివారం, నవంబర్ 25, 2006

శ్రీ రామ్మోహన్ గారి 'ఆశీర్వాద' ప్రశంస

నేను ఇంటర్మీడియట్ లో వుండగా వ్రాసిన ఒకటీ రెండూ చిన్నా చితకా పద్యాలని మెచ్చుకొని శ్రీ రామ్మోహన్ గారు (శశి జూనియర్ కాలేజీ లో లెక్చరర్, తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్ భాషలు చెప్పేవారు) నాకు వ్రాసి యిచ్చిన పద్యమిది

కం. పద్యం నడకను మిక్కిలి
హృద్యంగా పట్టినావు యిట్టే బాగా
సద్యస్ఫూర్తికి నెలవే
విద్యార్థివి నీకు రాని విద్యలు కలవే.