శనివారం, ఆగస్టు 05, 2006

నేఁ వ్రాసిన పద్యములు ౧

[ఇవి నేఁ వ్రాయఁబూనిన "శ్రీరామకర్ణామృతము" ఆంధ్రానువాదమునకు చెందిన పద్యములు.]

చం. తొలుత నమస్కరింతు సురతుల్యులు అమ్మకు నాన్నకున్ ఇలా
తలమున పెద్దలందరకు ధర్మము సత్యము నిల్పు వారికిన్
కులమున పూర్వజాతులకు కోర్కెలు దీర్చగ కల్పక్ష్మాజమై
వెలసిన భద్రశైలపతి విప్రుల బ్రోచెడి రామమూర్తికిన్.

పార్థివ ఫాల్గుణ కృష్ణ ప్రతిపత్, సౌమ్యవాసరము.
ఉ. ముందుగ రామభక్తి యను ముక్తినొసంగెడు దారి చూప - తా
నందు చరించుచున్ - సుతుని నన్నును రాముని మార్గమందు నా
నందము నొంద జేసిన - సునామ రసామృత స్వాదికిన్ - కృతిన్
వందన పూర్వకంబుగను అంకితమిత్తును నాదు తండ్రికిన్.
వ్యయ ఆషాఢ పూర్ణిమా, భౌమవాసరము.