గురువారం, ఏప్రిల్ 17, 2008

సమస్యాపూరణం తిరిగొచ్చింది

రామనాథుడు చెప్పిన యీ సమస్యకి నా పూరణమిది:

శా. ఆమోదాంకితచేల దివ్యహలయుక్తా రేవతీశా సుధీ
రామా రమ్యగుణోజ్జ్వలా శుభములన్ లాభంబులం బొందగా
రామారామవిరామరామశుకశ్రీరావాప్తశ్రోత్రేంద్రియా
రామా రామ పదాబ్జముల్ కొలువరారా కీర్తి మిన్నందురా.

నా చేత చాలా కాలం తర్వాత మళ్ళీ పద్యపదాన్ని పట్టించినందుకు రామనాథునికి కృతజ్ఞతలు.

మంగళవారం, ఏప్రిల్ 08, 2008

नववर्षशुभाकांक्षाः

अस्मद्गुरुणा श्री पुल्लेल श्रीकृष्णमूर्तिना वदितः अयं श्लोकः --

पात्रस्खलितवृत्तीनां शास्त्रमार्गानुसारिणाम्।
योगकृत्क्षेमकृत्वस्स्यात् वर्षं श्रीसर्वधारि यत्।।

अन्वयक्रमः --
यत् वर्षं अस्खलितवृत्तीनां पातृ अमार्गानुसारिणां शास्तृ (तत्) श्री सर्वधारि वः योगकृत् क्षेमकृत् स्यात्।

తాత్పర్యం --
ఏ సంవత్సరమైతే చలింపని నడువడిక కలవారికి రక్షకత్వం వహిస్తున్నదో, మంచిమార్గాన్నవలంబించనివారిని శాసిస్తున్నదో (ఆ) సర్వధారి మీకు యోగాన్ని క్షేమాన్ని కలిగించునుగాక.