ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 18, 2007

ఆరువేల నియోగులపై శ్రీ దేవులపల్లి వారి ఛలోక్తి

ఆ.వె. ఆరువేల కొంపలంటించె నయగారు
ఆరువేల వేరె యప్పు జేసె
అతడుగాక యెవ్వడారువేల నియోగి
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ
దేవులపల్లి వేంకట కృష్ణ శాస్త్రి

బుధవారం, ఫిబ్రవరి 07, 2007

వాగీశాదులు

కం. వాగీశాదులు యెవరిని
బాగుగ పూజించి పనుల ప్రారంభమునన్
కాగలిగిరొ కృతకృత్యులు
ఆ గణనాథుని కొలిచెద ఆరాధనతో.

श्लो॥ वागीशाद्यास्सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे।
यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम् ॥

శ్రీరామకర్ణామృత ఆంధ్రీకరణము - మంగళము కోసలేంద్రా

కం. మంగళము కోసలేంద్రా
మంగళము మహితగుణధర మహితనయపతీ
మంగళము రాకుమారా
మంగళములు సార్వభౌమ మా రామయ్యా.

श्लो॥ मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीय गुणाभ्धये।
चक्रवर्ति तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्॥