శుక్రవారం, నవంబర్ 02, 2007

ఎన్నాళ్లైందో యివి చదివి...

ఆ.వె. చేత వెన్న ముద్ద చెంగల్వ పూదండ
బంగరు మొల త్రాడు పట్టుదట్టి
సందె తాయెతులును సరి మువ్వ గజ్జెలు
చిన్ని కృష్ణ నిన్ను చేరి కొలతు.

కం. వంకాయ వంటి కూరయు
పంకజముఖి సీత వంటి భామామణియున్
శంకరుని వంటి దైవము
లంకాధిపు వైరి వంటి రాజును గలడే.

కం. అప్పిచ్చువాడు వైద్యుడు
యెప్పుడు నెడతెగక పారు యేరును ద్విజుడున్
చొప్పడిన యూర నుండుము
చొప్పడకున్నట్టి వూరు చొరకుము సుమతీ.

చం. చదువది యెంత గల్గిన రసజ్ఞత యించుక లేకయున్న నా
చదువు నిరర్థకంబు గుణసంయుతులెవ్వరు మెచ్చరెచ్చటన్
పదనుగ మంచికూర నలపాకము జేసినదైన నందు నిం
పొదవెడి వుప్పు లేక రుచి పుట్టగ నేర్చునటయ్య భాస్కరా.

ఆ.వె. కొండనుండు నెమలి కోరినపాలిచ్చు
పశువు చదువుచుండు శిశువు తోడ
వనిత వేదములను వల్లె వేయుచునుండు
బ్రాహ్మణుండు కాకి పలలము తిను.

ఆ.వె. చెరకుతోటనుండు వరిమళ్ళలోనుండు
జొన్నచేలనుండు చోద్యముగను
తలుపుమూలనుండు తలపైనవుండును
దీనిభావమేమి తిరుమలేశ.

ఇవి చదివి చాలా చాలా కాలమయింది... జ్ఞాపకం భ్రష్టుపట్టి తప్పులు దొర్లివుండవచ్చు. దోషములు సరిదిద్దగలరు.

5 కామెంట్‌లు:

Naga Pochiraju చెప్పారు...

ఈ పద్యాలు చదువుతుంటే నాకు మా తాతయ్య బొజ్జ మీద కూర్చుని,ముద్దు ముద్దుగా చెప్పిన రోజులు గుర్తుకొచ్చాయి.....

అజ్ఞాత చెప్పారు...

లంకాధిపు వైరి ??? who??

రాఘవ చెప్పారు...

లంకాధిపుడు = లంక యొక్క అధిపుడు, రావణుడు; వాని వైరి = రావణుని శత్రువు, శ్రీరాముడు.

అజ్ఞాత చెప్పారు...

పంకజముఖి సీత వంటి భార్యామణియున్ - కదండీ?

రాఘవ చెప్పారు...

భామామణియున్ అన్నా భార్యామణియున్ అన్నా ఛందోదోషమేమీలేదు, కానీ నాకు భామామణియున్ అనే చదివిన గుర్తు.