గురువారం, డిసెంబర్ 28, 2006

శ్రీరామకర్ణామృత ఆంధ్రీకరణము - అరుణాన్వయతారాపతి

కం. అరుణాన్వయతారాపతి
భరతాగ్రజుడగు రఘుపతి భవనాశకుడౌ
ధరణిజపతి శ్రితజనపతి
శిరసా నే మ్రొక్కు వేల్పు శ్రీరాఘవుడే.

श्लो॥ रघुनन्दन एव दैवतं नो रघुवंशोद्भव एव दैवतं नः।
भरताग्रज एव दैवतं नो भगवान् राघव एव दैवतं नः॥