సోమవారం, డిసెంబర్ 25, 2006

శ్రీరామకర్ణామృత ఆంధ్రీకరణము - అనుపమగుణశ్రీపతియగు

కం. అనుపమగుణశ్రీపతియగు
ఇనవంశసుధాకరునకు దైత్యహరునకున్
వనజాక్షుండగు దశరథ
తనయుడు ఆజానుబాహునకు వందనముల్.

श्लो॥ श्रीराघवं दशरथात्मज मप्रमेयम्
सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम्।
आजानुबाहु मरविन्ददलायताक्षम्
रामं निशाचर विनाशकरं नमामि॥