గురువారం, డిసెంబర్ 28, 2006

శ్రీరామకర్ణామృత ఆంధ్రీకరణము - రాముడె తల్లియుఁ దండ్రియు

కం. రాముడె తల్లియుఁ దండ్రియు
నా మిత్రుడు సోదరుండు నా కన్నియు శ్రీ
రాముడె యని నేఁ నమ్మితి
నా మది నెఱుఁగ నితర సుర నొక్కని నైనన్.

श्लो॥ माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः भ्राता रामो मत्सखा राघवेशः।
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं दैवं नैव जाने न जाने॥