గురువారం, డిసెంబర్ 28, 2006

శ్రీరామకర్ణామృత ఆంధ్రీకరణము - సీతమ్మకు కుడి ప్రక్కన

కం. సీతమ్మకు కుడి ప్రక్కన
భ్రాత సుమిత్ర కొమరునకు ప్రక్కన నడుమన్
చేతను విల్లంబులు కల
ఓ తరణికులజ రఘువర వందనములివే.

श्लो॥ सीतायाः दक्षिणे पार्श्वे लक्ष्मणस्य च पार्श्वतः।
तन्मध्ये राघवं वन्दे धनुर्बाणधरं हरिम्॥