సోమవారం, డిసెంబర్ 25, 2006

శ్రీరామకర్ణామృత ఆంధ్రీకరణము - రామా నీదు కథాసుధ

కం. రామా నీదు కథాసుధ
నీ మధు నామ పరిచయము నీ గుణ నుతులున్
నీ మంగళ పద సేవయు
సామీ నాకొసగు (సామీప్యంబొసగు) జన్మజన్మంబులకున్.

श्लो॥ रामचन्द्र चरिताकथामृतम् लक्ष्मणाग्रज गुणानुकीर्तनम्।
राघवेश तव पादसेवनम् संभवन्तु मम जन्मजन्मनि॥