గురువారం, డిసెంబర్ 28, 2006

శ్రీరామకర్ణామృత ఆంధ్రీకరణము - శ్రీరమ నాకు జనని

కం. శ్రీరమ నాకు జనని మరి
శ్రీరాముడు నాదు తండ్రి శ్రేయో ప్రదమౌ
శ్రీరామభక్తిపరులౌ
మారుత్యాది కపివరులు మా కిల బంధుల్.
श्लो॥ जनको रामचन्द्रो मे जननी जनकात्मजा।
हनुमत्प्रमुखास्सर्वे हरयो मम बान्धवाः॥