గురువారం, డిసెంబర్ 28, 2006

శ్రీరామకర్ణామృత ఆంధ్రీకరణము - జానకి నాదు జనని

కం. జానకి నాదు జనని యా
జానకిరాముడు మదీయ జనకుండవ్వన్
నా నెచ్చెలి లక్ష్మణుడుం
డన్ నా కెందుకు విచార డక్కుల్ చింతల్.

श्लो॥ जननी जानकी साक्षाज्जनको राघुनन्दनः।
लक्ष्मणो मित्र मस्माकं को विचारः कुतो भयम्॥