ఆదివారం, డిసెంబర్ 24, 2006

శ్రీరామకర్ణామృత ఆంధ్రీకరణము - వామాంకమ్మున సీత దేవియు

శా. వామాంకమ్మున సీత దేవియు ప్రభావంతంబు కోదండమున్
అమ్మున్ దక్షిణ హస్తమందు దరమున్ చక్రంబు పై జేతులన్
పద్మాక్షుల్ భుజకీర్తులొప్పగను శ్రీభద్రాద్రి నాకమ్ములో
సౌమిత్రీయుత రామునిన్ కొలిచెదన్ శ్రేయస్కరంబౌ గతిన్.

श्लो॥वामाङ्कस्थित जानकी परिलसत् कोदण्डदण्डं करे।
चक्रं चोर्ध्वकरेण बाहुयुगले शङ्खं शरं दक्षिणे।
बिभ्राणं जलजातपत्रनयनं भद्राद्रिमूर्ध्नि स्थितम्।
केयूरादिविभूषितं रघुपतिं सौमित्रि युक्तं भजे॥

2 వ్యాఖ్యలు:

Raghava చెప్పారు...

సౌశీల్యధర్మాత్మునిన్

Raghava చెప్పారు...

సౌందర్యమూర్తిన్ హరిన్