శుక్రవారం, జనవరి 05, 2007

శ్రీరామకర్ణామృత ఆంధ్రీకరణము - మరి మరి అడిగెద

కం. మరి మరి అడిగెద నాకిల
వరములు యితరములు వలదు వారిజనయనా
నిరతముగ మదిని నీ శ్రీ
చరణకమలభక్తి నాకు చాలును రామా.

श्लो॥ वरं न याचे रघुनाथ युष्मत्पादाब्जभक्तिस्सततं ममास्तु।
इदं प्रियं नाथ वरं प्रयच्छ पुनःपुनस्त्वामिदमेव याचे॥

3 వ్యాఖ్యలు:

Bhale Budugu చెప్పారు...

మనసును మురిపించు మంచి ముత్యాల కొరకు
మరి మరి వచ్చెద ఈ బ్లాగునకు
తదుపరి అద్భుత పద్యముల కొరకు
మరి మరి చదివి ఆనందించుట కొరకు

Raghava చెప్పారు...

కం.ప్రోత్సాహపు పలుకులతో
ఉత్సుకతను పెంచినారు - ఉల్లాసముతో
తాత్సారము జేయక యీ
వత్సరములొ పూర్తి జేస్తు పదిలముగ కృతిన్.

అజ్ఞాత చెప్పారు...

అమృతమంతటి సాహిత్యముంటే
ఆనందించెడి అతిథులు ఉంటే
ఆలస్యము చేయనని మీరంటే
అంతా వుంటాం మీవెంటే