గురువారం, జనవరి 25, 2007

శ్రీరఘువంశచంద్రుడగు

ఉ.శ్రీరఘువంశచంద్రుడగు శ్రీసతినాయకుఁ రామచంద్రునిన్
మారశరీరనాశకకుమారుడు బొజ్జగణాధిదేవునిన్
వారణచర్మధారి భవపాశవిమోచనకారి యీశునిన్
నీరజజాతధర్మసతినిన్ మది మ్రొక్కెద మోక్షసిద్ధికై.