శుక్రవారం, జనవరి 26, 2007

మారమణాంతరంగ

ఉ.మారమణాంతరంగ నభమార్గమునందు చరించు హంస - తా
రారమణారుణానలకరమ్ములు చూపులుగా ధరించు గం
గారమణా - కృపాజలధి - కామితమోక్షప్రదాయకా - భవా
నీ రమణా - మనోకమలినీమధుకారక - నీకు మ్రొక్కెదన్.

2 వ్యాఖ్యలు:

bvamkris చెప్పారు...

Why don't you write "TIkA tAtparyaM"s for all your Telugu poems?

Raghava చెప్పారు...

mA = lakshmI dEvi, mA ramaNa = vishNuvu