శనివారం, మే 05, 2007

శ్రీరామ మహిమ

తే.గీ.కవిత ఛందము లేకున్న కవిత గాదు
అన్న విశ్వనాథ పలుకు లనుసరించి
రామ నామము పలుకగ రమ్య రీతి
రామచంద్రునిఁ గొలుచుచు(కొలువగ)వ్రాసితినిది.

కం.శ్రీరామచంద్రమూర్తీ
నోరారా నీదు మహిమ నుర్విని పాడన్
వేరే సేవకులెందుకు
ఈ రాఘవుడుండ నీకు యినకులచంద్రా.