సోమవారం, మే 14, 2007

నేనిచ్చే సమస్య 3

మఠమును వేసి వండమనె మంచిగ భార్యను పిండివంటలన్.