శనివారం, మే 05, 2007

వికటకవి తెనాలి రామకృష్ణీయమ్

కం. ఎమితిని సెపితివి కపితము
భ్రమపడి వెరిపుచ్చకాయ వడి దిని సెపితో
యుమెతక్కయ దిని సెపితివొ
యమవసనిసి యన్న మాట యలసని పెదనా!

కం. గంజాయి త్రావి తురకల
సంజాతుల గూడి కల్లు చవిగొన్నావా?
లంజాకొడకా యెక్కడి
కుంజర యూధంబు దోమ కుత్తుక జొచ్చెన్?

కం. రంజన జెడి పాండవు లరి
భంజనులై విరటుఁ గొల్వ బాల్పడి రకటా
సంజయ యేమని జెప్పుదు
కుంజర యూధంబు దోమ కుత్తుక జొచ్చెన్!