సోమవారం, మే 14, 2007

నేనిచ్చే సమస్య 4

రావణు చెల్లి ద్రౌపదిని రాముడు యెత్తుకు పోయె చక్కగా.

5 వ్యాఖ్యలు:

Sriram చెప్పారు...

కావరమొంది రామునికి కామము దెల్పినదెవ్వరు? ద్యుతిన్
పావకుడిచ్చెనెవ్వరిని పార్ధుని మామకు? కష్టమందు సు
గ్రీవుని గాచెనెవ్వరది?కృష్ణుడు రుక్మిణినేమి చేసెనో?
రావణుచెల్లి, ద్రౌపదిని, రాముడు, యెత్తుకు పోయె చక్కగా !

Sriram
sreekaaram.wordpress.com

Raghava చెప్పారు...

చక్కగా పూరించారు, శభాష్

Sriram చెప్పారు...

dhanyosmi.

Raghava చెప్పారు...

ఇది యీ సమస్యకు నా పూరణ --
ఉ.దేవతలందరూ యెవని దైన్యము కోరిరి త్రేతయందు? కో
కన్ వడినిచ్చి మాధవుడు కాచిన దేరిని? సీత భర్త? సం
జీవని పర్వతంబు గని శీఘ్రమె మారుతి యేమిజేసెనో?
రావణు, చెల్లి ద్రౌపదిని, రాముడు, యెత్తుకుపోయె చక్కగా.

Sandy చెప్పారు...

I'm sorry but, I'm not able to appreciate this way of samasyaapooraNam.

The approach seems to be this:
1. Break the samasyaapaadam into phrases
2. Form queries which will have those phrases as answers
3. Use these queries to fill in the previous paadaalu

I feel that this isn't the spirit behind samasyaapooraNam.