సోమవారం, జులై 09, 2007

నంది తిమ్మయ ముక్కు తిమ్మయ యెందుకయ్యాడంటే...

శా.నానా సూన వితాన వాసనల నానందించు సారంగమే
లా నన్నొల్లదటంచు గంధఫలి బల్కాలం తపంబంది యో
షా నాసాకృతి బూని సర్వ సుమనస్సౌరభ్య సంవాసియై
పూనెం బ్రేక్షణ మాలికా మధుకరీ పుంజంబులిర్వంకలన్.

[వితానము = సమూహము, ఒల్లు = ఎంచుకొను, గంధఫలి = సంపెంగ, యోష = ఆడుది, సుమనస్సు = పూవు, సౌరభ్యము = సౌరభము = పరిమళము, సర్వసుమనస్సౌరభ్యసంవాసియై = వివిధ పుష్ప సుగంధములకు నిలయమై (సుగంధములన్నిటికీ గమ్యమైన నాసికగా మారి), పుంజము = గుంపు, ప్రేక్షణమాలికా మధుకరీపుంజము = కన్నులనే తుమ్మెదలు, ఇర్వంకలన్ = రెండుప్రక్కల]

ఆడువారి ముక్కును సంపెంగతో పోల్చటం రివాజు. కానీ సంపెంగ తనవద్దకు తుమ్మెదలు వచ్చుటలేదని తపస్సుజేసి 'ముక్కు'గా మారి కన్నులనే రెండు తుమ్మెదలను శాశ్వతంగా తనప్రక్కన యిముడ్చుకుందని చెప్పటం అసాధారణాద్వితీయాద్భుతమైన ప్రయోగం. అంతచక్కగా ముక్కునుగూర్చి చెప్పిన తిమ్మనను ముక్కుతిమ్మన అనటం అతిశయోక్తిగాదేమో.

1 వ్యాఖ్య:

Lalithaa Sravanthi Pochiraju చెప్పారు...

మా ముక్కుకు ఇంత ప్రాముఖ్యం ఉందా....సాహో తిమ్మన్న