సోమవారం, జులై 16, 2007

దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స

పద్యం:
ఆ.వె.తెలుగదేలయన్న దేశంబు తెలుగేను
తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ
యెల్ల నృపులు గొలువ యెఱుగవే బాసాడి
దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స. (శ్రీకృష్ణదేవరాయలు)

పదచ్ఛేదం:
తెలుగు అది ఏల అన్న దేశంబు తెలుగు; ఏను తెలుగు వల్లభుండ; తెలుగు ఒకండ;
ఎల్ల నృపులు కొలువ; ఎరుగవే బాసాడి; దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స

అర్థాలు:
ఏను = నేను
తెలుగు = తెలుగుభాష, తెలుగు మాట్లాడు వ్యక్తి, ఆంధ్రదేశము
బాసాడు = భాషించు అనగా మాట్లాడు(బాసాడు బాసయాడు భాషణముచేయు)

తాత్పర్యం:
తెలుగే ఎందుకంటే దేశం ఆంధ్రదేశం, నేను తెలుగువాడినైన రాజును, ఒక తెలుగువాడిని. అలాకాదుగానీ, రాజపూజ్యమైన తెలుగుభాషని మాట్లాడి, తెలుగు లెస్స అని తెలుసుకొనుము!

2 వ్యాఖ్యలు:

కొత్త పాళీ చెప్పారు...

ఆముక్తమాల్యద కావ్యావిర్భావంలో ఈ పద్యం పోషించిన పాత్ర ఇక్కడ చదవండి.

http://telpoettrans.blogspot.com/2006/11/amukta-malyada-story-begins-thus-sri.html

రాకేశ్వర రావు చెప్పారు...

బావుంది