శుక్రవారం, ఏప్రిల్ 28, 2006

నేఁ వ్రాసిన పద్యములు ౨

కం.ముక్తికి మార్గము నీవని
రక్తిని పెంపొందగోరి అడిగెద నీపై
భక్తిని నీవే ఒసగుము
భక్తుల హృత్తాపహారి భద్రగిరిపతీ.