సోమవారం, జూన్ 19, 2006

నేఁ వ్రాసిన పద్యములు ౩

కందం వ్రాయటం ప్రారంభించిన క్రొత్తలలో వ్రాసిన పద్యాలు -

కం.శుకపికముల రవములతో
వికసించిన హృదయమందు విడువక భక్తిన్
ఇక కొలిచెదమా రాముని
సకల శుభమ్ములు గలుగగ సతతము భువిలో.

(ఉగాదికి వ్రాసినది)

కం.అందరి పూజలు పొందుచు
కొందరికే నీది యైన కరుణను ఒసగన్
నీ దయ నాపై కలుగగ
వందనమిదియే రఘుపతి వందనమిదియే.

(నేను వ్రాసిన మొట్టమొదటి కందపద్యము)