శుక్రవారం, ఏప్రిల్ 28, 2006

భగవంతుడు

నన్ను స్మరించు నిన్ను విస్మరించను
నన్ను విశ్వసించు నిన్ను ఉద్ధరిస్తాను
నాపై భారముంచు రక్షకుడిగా ఉంటాను
శరణాగతి చెందు నేనే చూసుకుంటాను
నేనెక్కడో లేను నీ హృదయంలోనే ఉన్నాను