ఆదివారం, ఏప్రిల్ 23, 2006

ప్రారంభింపగ ఇష్టదేవతా స్తుతి

ఉ.శ్రీరఘురామ చారు తులసీదళదామ శమక్షమాది శృం
గార గుణాభిరామ త్రిజగన్నుతశౌర్య రమాలలామ దు
ర్వార కబంధ రాక్షస విరామ జగజ్జన కల్మషార్ణవో
త్తారకనామ భద్రగిరి దాశరథీ కరుణా పయోనిధీ.
దాశరథీ శతకము, కంచర్ల గోపన్న విరచితము.