బుధవారం, మార్చి 14, 2007

చదువుల్ నేర్చిన చాలునంచు

మ. చదువుల్ నేర్చిన చాలునంచు విధులన్ సంధ్యాదులన్ వీడుచున్
అదియే లోకమటంచు నమ్మి క్రమబద్ధంబైన సజ్జీవనం
బు దగా గాబడినా నిజంబు యది కాబోదంచు జీవించు నా
హృదయంబందలి బాధనెంచి, హరి! నా హృత్తాపమున్ బాపవే.