బుధవారం, జనవరి 16, 2008

సంక్రాంతి పద్యం

ఉ.శ్రీరఘువంశమూలపురుషేశ్వరవిష్ణుస్వయంభురూప వో
నీరజబంధు లోకహిత నీరదకారక నిత్యనిర్మలాం
గా రవి నక్రసంక్రమణకాలమునందు శుభంబుగోరుచూ
సూరి దినేశ భాను ఖగ సూర్య సురోత్తమ నిన్నుగొల్చెదన్.