సోమవారం, జనవరి 14, 2008

భోగి పద్యం

ఉ.ఆగమవందితానఘుని దాశరథిన్ రఘురామచంద్రునిన్
నాగవిభూషణున్ ప్రళయనర్తనశీలిని శూలినిన్ సిరిన్
శ్రీగణనాథునిన్ మహిత శ్రీలలితాత్రిపురేశ్వరిన్ గుహున్
"భోగి"దినంబునన్ కొలతు భోగిశయున్ సకలాత్మకున్ హరిన్.