శనివారం, మే 17, 2008

కళ్యాణరామ శతకం ౨

భరతాగ్రజ! ధరణిజధవ! భవనుత! భద్రాద్రివాస!
వరదాయక! శరధిశయన! పద్మినీబంధువంశశశి!
పరిపాలితభువన! పాహి భక్తహృత్పంజరకీర!
కరధృతకోదండమూర్తి! కమనీయ కళ్యాణరామ!