బుధవారం, ఫిబ్రవరి 07, 2007

వాగీశాదులు

కం. వాగీశాదులు యెవరిని
బాగుగ పూజించి పనుల ప్రారంభమునన్
కాగలిగిరొ కృతకృత్యులు
ఆ గణనాథుని కొలిచెద ఆరాధనతో.

श्लो॥ वागीशाद्यास्सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे।
यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम् ॥